Colofon Terug naar boven
korpsleiding Politie Rotterdam-Rijnmond
E. van der Bruin; J.Th.G.P. Franx; W. Kostense
Aah!Comics | Illustratieshop
Pixel:ID | Creatieve Grafische Vormgeving en Drukwerk
(c) Stichting Onderwijs en Samenleving 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotoko­pieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Onderwijs & Samenleving te Barendrecht en/of de Politie Rotterdam-Rijnmond. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 Jo het Besluit van 20 juni 1974, St.b.351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b.471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldig­de  vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overne­men van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de Stichting Onderwijs & Samenleving te wenden.
Opdrachtgever voor de ontwikkeling van het schooladoptieplan is de politie Rotterdam-Rijnmond. De lesbrieven zijn samengesteld door onderwijsdeskundigen van de Stichting Onderwijs & Samenleving te Barendrecht in samenwerking met diverse politiemedewerkers en medewerkers van bureau HALT, Match, GGD, het Bouwmanhuis, het Trimbosinstituut, RADAR, ARiC, 3VO, NS, RET en Connexxion, het Centrum voor Alcohol en Drugs, Roteb, Kindertelefoon en schoolbegeleidingsdienst.